Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Kenneth Rungsted, Jacob Arnkvist, Vibeke Jensen

Afbud: Anders Nielsen, Rene Juel Andersen, Lars Rævsager

1.      Siden sidst

Der er blevet afholdt en række markvandringer rundt omkring i regionerne. Desværre blev markvandringen på Hornbæk aflyst pga. manglende tilmelding grundet travlhed på banerne.

Landsdelslederne Per (Sjælland og Øerne), Jacob (Jylland) og Kenneth (Fyn) melder dato og sted for efterårets markvandringer tilbage til Vibeke senest den 24. juni.

Det er aftalt, at bestyrelsen skal invitere regionslederne til et møde omkring DGA Ugen eller kort tid efter.

Landsdelslederne skal ligeledes per 1. juli have fundet sted og dato til DGA masters i efteråret.

DGA (Per og Martin)deltog som vanligt på DGU’s repræsentantskabsmøde med lille stand med bannerreklamer. DGU valgte ny formand Jim Staffensen. På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev det besluttet at Uffe Steffensen, Viborg GK skal være DGU’s kontaktperson til DGA. Bestyrelsen ser frem til et stadigt godt samarbejde med DGU.

Per har deltaget i et vellykket seminar vedrørende golf og multifunktionalitet.

2.      Økonomi

Alt tyder stadig på at vi kan overholde budgettet, som ”giver lov” til et underskud på kr. 260.000 pga. Jubilæumsåret. Anslået vil vi ramme et underskud på max kr. 200.000. Der afsendes en faktura på kr. 10.000 til Sandmosen for Uge 45 kursus-afvikling.

3.      Greenkeeperen

  • Økonomien holder trods et vigende annoncesalg sammenlagt.  Dog har annoncesalget til det sidste blad vist at vi er på vej fremad igen.

4.      Greenkeeperens fremtid

Vi har modtaget et brev fra Asbjørn Nyholt omkring at være skrivende redaktør og tovholder på Greenkeeperen fremover. Asbjørn ønsker nogle retningslinjer og økonomien fastlagt fremover for hans indsats for at stå for det redaktionelle i bladet. Karsten Bjergø ringer til ham og får en aftale i stand for året ud.

Ligeledes nedsættes der et bladudvalg således at der er flere til at komme med input (temaer mm.). Det påtænkes at afholde min. et møde pr. år.

Workshop omkring Greenkeeperen er også noget, der skal overvejes at tages op igen.

Det undersøges om vi skal abonnere på Videnstjenesten (Per Sørensen)

5.      Hjemmeside og Facebook

Reklameindslag udover sponsorernes bliver fjernet fra DGA’s Facebook fremover.

Stadig ting, der skal tilrettes på hjemmesiden.

6.      Nordisk Mesterskab for Greenkeepere

Nordisk Mesterskab er sat til den 17. 18. og 19. september i København, Hørsholm og Hornbæk Nærmere følger snarest. Vores egne deltagere får overnatning, kost og evt. brobilletter betalt af foreningen. Drikkevarer er for egen regning.

Foreningen vil undersøge om det er muligt, at finde en sponsor til turneringen.

Martin og Per skal vende tilbage med program 1. juli.

7.      Skolerne/seneste svendeprøve på Vilvorde

Der har været afholdt en efter sigende ikke så vellykket svendeprøve på Vilvorde med anklagepunkter fra kursisterne om manglende styring og dårlig logistik. Vores elever opfordres til at sætte sig sammen og skrive en evaluering omkring forløbet, som så vil blive forelagt Vilvorde. Desværre generel utilfredshed med skolen. Martin er tovholder.

8.      Uddannelse

DGA har deltaget i flere møder med Miljøstyrelsen omhandlende efteruddannelse af greenkeeperne specielt indenfor sprøjteteknik og IPM. Det er lykkedes DGA, at få Miljøstyrelsen til aktivt at gå ind i en generel højnelse af greenkeepernes efteruddannelse.

9.      Miljøpris

Furesø GK vandt som den første DGU’s og DGA’s Miljøpris. Glædeligt er det, at klubben er gået meget aktivt til værks med at få DGU til at tage kommunikationsopgaven alvorligt. Furesø ønsker en meget kraftigere og meget mere bevidst markedsføring af Miljøprisen, men også baneforhold generelt, specielt i Dansk Golf. Bestyrelsen er meget begejstret for, at andre end DGA kritiserer den redaktionelle linje på Dansk Golf.

DGU vil i efteråret arrangere et seminar med fokus på hvordan man sætter et systematisk og dokumenteret miljø- og naturarbejde på golfbanen i gang.

10.   Toro Student of the Year

5 finalister udpeges senest den 15. juni. Finaledag er fastlagt til den 1. oktober på Vilvorde.

11.   DGA Demo

Langt om længe fik vi tilladelse fra Odense Kommune til at bruge arealet fra 2012 lige over for Odense Golfklub. Så i uge 25 udsendes diverse indbydelser, plakater mm.

12.   DGA Ugen

Martin og Jacob er på opgaven og er i gang med forhandlinger med Sandmosen om struktur og program. Tegner lovende.

13.   Eventuelt

Niels Kvist Sørensen indgår i bestyrelsen igen efter en kort pause. Arbejder igen i Randers Golfklub.

Per Sørensen prøver at få region Bornholm trukket ind i foreningen igen.

Mange tak til Trelleborg GK for venlig service og god mad og gode mødefacilliter.