Formand for bestyrelsen Martin Nilsson bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling.
Herefter foreslog formanden straks at gå til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Advokat Morten Ligaard blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt den 10. oktober.

2. Valg af stemmetællere
I lighed med sidste års generalforsamling afventer dette punkt med henblik på, om det bliver nødvendigt, at tage stemmetællere i brug.

3. Formanden aflægger beretning.
Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingsdeltagerne. Beretningen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.greenkeeper.dk
Eneste kommentar fra salen var, at det måske godt kunne ønskes, at nogle fra bestyrelsen ville besøge skolerne under elevernes kursusuger.

4. Regnskab til godkendelse
Foreningens kasserer Per Sørensen fremlagde regnskabet for 2016/2017 som blev godkendt med applaus fra salen.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet for 2017/2018 blev godkendt uden anmærkninger fra salen. Kontingentsatserne bibeholdes. Kr. 1.500 for chefgreenkeepere, kr. 1.000 for assistenter, kr. 500 for elever og passive medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
Martin Nilsson fratræder efter eget valg som formand og bestyrelsesmedlem. Dennis Willadsen og Niels Kvist Sørensen træder ud af bestyrelsen og ligeledes bestyrelsessuppleant Mikael Rasmussen.Per Sørensen og Henrik Hvilshøj beholder deres bestyrelsesposter og 3 nye bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt valgt:
Nicholas Juul Andersen, Dragør Golfklub
Jørgen Pedersen, Mølleåens Golfklub
Henning Hans Nissen, Skanderborg Golfklub
Ny bestyrelsessuppleant blev Joseph Stachowiak, Dragør Golfklub

7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne
Morten Ligaard kunne her konstatere, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, men derimod et forslag fra bestyrelsen omkring oprettelse af en rejse/uddannelseslegatkonto. Kasserer Per Sørensen mener, at foreningens kontante pengebeholdning (egenkapitalen) er så stor, at det berettiger til at ”give” nogle penge tilbage igen til medlemmerne i form af denne konto.

Kommentarer fra salen:
Hvorfor er det kun Sandmosen, der skal sidde i udvælgelseskomiteen. Hvad med Vilvorde?
Hvad nu, hvis ingen søger af puljen?
Hvis ”kassen” er tom, hvad så?
Hvor hurtigt får man svar efter indsendt ansøgning?

Salen tilsluttede sig forslaget og der arbejdes nu videre på de foreløbige betingelser vedr. denne konto. Se venligst vedhæftede foreløbige betingelser.

Morten Ligaard knyttede en enkelt kommentar til bestyrelsens forslag mht. at få alle forslag fremover udsendt til alle inden afholdelsen af generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Martin Nilsson konstaterede, at der ikke udnævnes en Årets Greenkeeper i år, men derimod udnævnt to nye Æresmedlemmer i DGA henholdsvis DGA’s tidligere formand gennem 10 år, Bendy Sørensen og Agnar Kvalbein, norsk græsforsker.

Bendy Sørensen blev bedt om at komme op foran og modtage sit Æresmedlemskab i form af en satiretegning udført af Birger Bromann. Alle i salen rejste sig og klappede af Bendy, som stadig huskes for sit formandskab.
Agnar Kvalbein fik først sin satiretegning overrakt ved den senere festmiddag, da hans fly fra Norge var forsinket, og han derfor ikke nåede generalforsamlingen. Agnar fik også en applaus med fra deltagerne ved festmiddagen.

 

Rejse legater

 

Forslag til generalforsamlingen

 • Det skrives ind i vores vedtægter at foreningen opretter en konto hvor medlemmer af DGA kan søge om rejselegat til rejser eller videreuddannelse.
 • Der overføres et opstartsbeløb fra vores egenkapital på kr. 100.000.
 • Bestyrelsen fremlægger hvert år forslag til om og i givet fald, hvor stort beløb der skal overføres fra foreningens konto til rejselegat kontoen. Det er op til generalforsamlinger at fastsætte beløbet der både kan være større eller mindre end bestyrelsens forslag.
 • Rejsen eller videreuddannelsen skal have det klare formål at man tilegner sig ny viden inden for området greenkeeping for brug på golfbaner.
 • Eksempler på hvilke områder der kan søges til
  • Seminar (eksempel Landvik fielddag) men også andre seminar både i Danmark og udlandet.
  • Ophold/arbejde på andre golfbaner i Danmark eller udlandet.
  • Arbejde som frivilligt på European tour i udlandet.
  • Videreuddannelse i Danmark eller udlandet.
 • Der kan søges om maksimum 70% af omkostningen pr. gang. Komiteen som uddeler rejselegat kan i specielle tilfælde dispensere fra dette.
 • Der ikke er en specifik ansøgningsdato, men at man kan søge året rundt.
 • Det er kun medlemmer der hører til under ”aktive” der kan søge og som har været medlem af DGA i mindst 1 år.
 • Forslag til sammensætning af komiteen, ser sådan ud:
  Legatkomitéen består af fem medlemmer, der udpeges af Bestyrelsen for to år ad gangen:
 • DGA’s formand
 • DGA’s kasserer
 • Et tidligere medlem af DGA’s bestyrelse
 • Et medlem fra Sandmosen
 • DGU’s banechef

Referent: Vibeke Jensen, DGA sekretariatet