Referat:   Bestyrelsesmøde onsdag den 3. november 2014
Klitrosen Hotel & Restaurant, Slettestrand, Fjerritslev

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kennet Rungsted og Vibeke Jensen
Afbud: Karsten Bjergø
Dagsorden:

1.
Siden sidst
Det har været afholdt Nordiske Mesterskaber. Der var desværre afbud fra Finland samt kun 3 deltagere fra henholdsvis Sverige og Island. Norge stillede med de obligatoriske 6 deltagere og vi havde selv 6 deltagere med også. Reglerne for spillet laves måske om fremover (bruttoscore duer ikke). I relation til det ”dårlige” fremmødeantal kan man spekulere over om det er det rigtige koncept.

2.
Økonomi

Vi følger budgettallene for 2014/15 meget præcist. Dog ser vi frem med spænding på, hvor meget vi vil få i indtægter på sponsorsiden efter at det nye system med en Erhvervsklub er startet op. Vi er dog ikke i tvivl om, at det er det rigtige system, vi har sat i værk, og var også klar over, at det ville ”koste” på indtægtssiden de første par år.

3.
Generalforsamling
Formandsberetningen: Vægten vil lægges på fremmøde ved arrangementer og om det er de rigtige arrangementer eller tidspunkter vi tilbyder vores medlemmer. Derudover det nye Erhvervsklubkoncept, uddannelse og miljø

Per Sørensen aflægger regnskab og budget. Forventer ikke problemer her. Vi har præsteret et budgetteret underskud på kr. 40.000 mindre end bevilget.

Kandidater til bestyrelsen. Rene Juel Andersen ønsker ikke genvalg, men er kommet i tvivl. Meddeler i løbet af onsdagen, hvad hans endelige beslutning bliver. Kenneth Rungsted er desværre blevet afskediget fra Svendborg Golfklub, men kan ifølge vedtægterne godt tage en periode mere. Kenneth vil også gerne have betænkningstid og meddeler ligeledes i løbet af onsdagen sit valg.

Årets Greenkeeper. Enstemmigt vedtaget at det bliver Søren Aare Tømming fra Helsingør golfklub

4.
Eventuelt
Der ønskes udarbejdet en politik for DGA’s facebookprofil. Er det OK at vore leverandører lægger deres egne arrangementer (annoncer) ud på siden her eller skal siden udelukkende være forum for debat greenkeeperne imellem.