Bestyrelsesmødereferat fra 3. juni 2015

afholdt i Fåborg Golfklub i forbindelse med DM for Greenkeepere.

Tilstede:            Martin Nilsson, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Per Sørensen, Kenneth Rungsted og Vibeke Jensen

 

Dagsorden:

  1. 1.      Økonomi                     

Foreningens regnskab for 2014/15 tegner til at blive betydeligt bedre end budgetteret.  Niels vil gerne have budgettal for hver måned for at kunne følge udgifterne tættere. Vibeke ser på om det kan lade sig gøre fra 2015/2016.

 

  1. 2.      Greenkeeperen

Vores trykkeri, Zeuner Grafisk, er blevet opkøbt af et Århus-firma. Vi skal derfor have ny layouter på bladet. Når vi har fået juni Greenkeeperen på gaden, vil vi i løbet af august måned se på om tiden evt. er inde til at finde et andet trykkeri.

 

3       Status på første halvår med regionerne samt regler for deltagende Erhvervsklubmedlemmer

4       Erhvervsklubben        Tilpasninger til menukortet.   Prisændringer

Vi skal passe på med at få fordelt sol og vind lige mellem Erhvervsklubmedlemmerne. Det er regionsledernes ansvar at få ”designet” programmet for hver markvandring.

Erhvervsklubbetingelser og regionslederhåndbogsudkast udsendes til bestyrelsen mht. at få tilbagemelding på evt. rettelser, prisændringer mm. Bestyrelsens svar skal være sekretariatet i hænde senest den 1. juli.

 

5       Status for uddannelse                         

Diplomuddannelse, skuemestre, repræsentanter til skolernes uddannelsesudvalg.

I fbm. diplomuddannelse havde vi midt i maj møde med formand og manager i Vejle GK, der begge ser dette som en oplagt mulighed til at få løftet uddannelsesniveauet hos greenkeeperstanden. CPH Business fremsender materialet til Stig Brogaard, så de fra arbejdsgiverside får mulighed for at påvirke indholdet. CPH Business kommer tilbage med et revideret udkast.

Spørgsmålet om, hvem der bliver spurgt, om de vil være skuemestre er stadig åbent. Vi forsøger sammen med Sandmosen og 3F at finde hoved og hale i det. Indtil videre kører det videre som hidtil. Vi er ydermere blevet kontaktet af Groundsmanforeningen, der rejser spørgsmål om aflønning af skuemestre. Dette står også åbent.

Der blev afholdt LUU møde på Sandmosen 10/6 – referat derfra fremsendes, når det er tilgængeligt.

 

6       Arbejdsmiljø

Der rumsterer stadig mange historier på landsplan om specielt chefgreenkeepere, der enten er syge eller har det dårligt på deres arbejdsplads pga. det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor rigtigt godt at Greenkeeperen i år har fokus på området. DGA Ugen vil også berøre emnet. DGU hører og oplever også tilsvarende og DGA og DGU har derfor talt sammen om at gennemføre en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i den danske golfbranche. Men det er en nødvendighed, at PGA og GAF også deltager og støtter op om projektet med kortlægningen. På baggrund af områdets vigtighed og DGA’s udmærkede finansielle situation besluttede bestyrelsen at støtte undersøgelsen med en beløbsramme på mellem 20.000 kr. og 35.000 kr.

 

7       Sager og forespørgsler

Steen Mikael, Asserbo GK har forespurgt bestyrelsen om DGA skal oprette et hold eller flere ved DHL stafetten i år. Bestyrelsen besluttede, at bevillige 5.000 kr. til begivenheden såfremt Steen Mikael fremlægger budget og står for projektet.

Stig Backén, DGA’s nye repræsentant i Miljøprisens dommerpanel, gør det rigtigt godt. Stig er tidligere mangeårigt medlem af Rungsted GK’s bestyrelse og R&A’s banekomite og deler greenkeepernes synspunkter og holdninger.

TSOY oplever, at færre ansøger prisen og at dette formentligt skyldes, at arbejdsgivere ikke ønsker at miste en medarbejder i 4 uger uden løn- eller arbejdstidskompensation.

FEGGA. Formanden har sendt en mail til FEGGA’s bestyrelse og beklaget, at foreningens store sponsorer har så stor indflydelse på tilblivelsen af FEGGA’s Miljø- og banepolitik.

 

Referenter: Martin Nilsson, Niels Kvist Sørensen og Vibeke Jensen