14 nov 2017
november 14, 2017

VEDTÆGTER

0 kommentarer

VEDTÆGTER

for

Danish Greenkeepers Association

stiftet den 3. november 1963

 

Foreningens navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Danish Greenkeepers Association. ( DGA )

§ 2

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, som pr. 01. januar 2009 er Kirkedalsvej 6, 8732  Hovedgård.

Foreningens område og medlemskreds

§ 3

Som aktivt medlem kan optages alle, som har lønnet arbejde i greenkeeperfaget på et dansk golfanlæg (minimum 6 mdr. ansættelse pr. år). Ved eventuelt arbejdsophør i greenkeeperfaget kan man forblive aktivt medlem perioden ud indtil næste kontingentopkrævning hvorefter medlemskabet automatisk ophører.
Som passivt medlem kan optages personer, foreninger og selskaber med interesse for greenkeeperfaget.
Som seniormedlem kan optages alle, som er fyldt 50 år og har minimum 10 års erfaring fra branchen samt 10 års medlemskab af DGA. Som seniormedlem har du stemmeret, du modtager bladet og kan deltage i DGA’s arrangementer samt DGA Masters (med gyldigt DGU nr.).
Du har ikke fritspilsordning på andres golfbaner.

§ 4

Foreningens geografiske område er Danmark.

§ 5

Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, beslutte at:
Foreningens område kan udvides, således at andre faggrupper indenfor ”den grønne sektor” kan optages som medlemmer af foreningen.

 

Foreningens formål og opgaver

§ 6

Foreningen er en upolitisk og tværfaglig forening, hvis formål er at samle danske greenkeepere for igennem oplysning og uddannelse at medvirke til at vedligeholde danske golfbaner på bedst mulige måde.
DGA skal fremstå som en synlig respektabel faglig kompetent forening overfor alle interessenter indenfor dansk golfsport, hvor foreningen samler greenkeepere i Danmark med det primære formål at styrke netværket greenkeepere imellem samt sikre at greenkeepererhvervet og uddannelsesmuligheder forsat styrkes til gavn for DGA, greenkeeperfaget samt dansk golfsport som helhed.
Foreningen respekterer landets lovgivning og aftaler indenfor golfsporten, herunder greenkeeping.
Foreningen er aktiv medvirkende til at forbedre miljøet og naturindholdet på de danske golfbaner.

Foreningens opgaver er bl.a. at

 • Videreudvikle uddannelse, efteruddannelse og lederuddannelse indenfor greenkeeperfaget
 • Arrangere fagkurser
 • Repræsentere medlemmerne overfor andre faglige organisationer indenfor faget, herunder primært Dansk Golf Union
 • Repræsentere medlemmerne overfor internationale organisationer indenfor faget
 • Repræsentere medlemmerne overfor myndighederne, f.eks. på miljø-området
 • Udgive fagbladet ”Greenkeeperen” samt foreningens hjemmeside greenkeeper.dk for at informere medlemmerne på fagligt og generelt plan
 • Støtte og informere omkring regionernes (regionsledernes) arbejde

 

Medlemmernes forhold til foreningen

§ 7

Som medlem af DGA respekterer og følger man al dansk lovgivning og aftaler indenfor golfsporten herunder greenkeeping.
Ethvert medlem har pligt til at betale det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter, rettidigt. Alle aktive medlemmer betaler samme kontingentsats.Medlemskort udstedes kun til aktive medlemmer. Medlemskort udstedes for 1 år af gangen efter betaling af årskontingent. Fra 1. juli 2010 er det obligatorisk med foto på medlemskortet.
I tilfælde af ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med inddrivelsen af beløbet samt et rentebeløb i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.
Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som ikke har betalt skyldigt kontingent senest 7 dage efter 3. rykkerskrivelse.
Et medlem, som er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til noget tillidshverv i foreningen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid værende formue.
Medlemmer, som udøver foreningsskadelig virksomhed, ved tale eller handling, kan idømmes karantæne eller ekskluderes ved bestyrelsesbeslutning. Et ekskluderet medlem kan ikke rejse krav mod foreningen efter eksklusionen.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue tilfalde ”Kræftens Bekæmpelse”.

 

Generalforsamlingen

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i oktober/november måned.
På foreningens generalforsamlinger har kun aktive medlemmer stemmeret. Der kan afgives stemme pr. brev. Brevstemmer skal være fremsendt minimum 7 postdage før generalforsamlingens afholdelse.
Passive medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlinger og har taleret, men ikke stemmeret.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer samt ved annoncering på foreningens hjemmeside og i ”Greenkeeperen ”, der udkommer i september.
Bestyrelsen træffer selv beslutning om, hvorvidt indkaldelsen til generalforsamlingen og de nævnte bilag skal udsendes til medlemmerne pr. brev eller via e-mail.

Den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen skal, som minimum indeholde følgende:

 • Generalforsamlingens dagsorden, som fastsættes af bestyrelsen
 • Årsregnskab underskrevet af revisor, kasserer og formand
 • Budgetforslag for det kommende regnskabsår
 • Oplysning om bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter på valg samt evt.
  kandidatliste til nyvalg
 • indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.
Forslag eller spørgsmål, som ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
 • Aflæggelse af regnskab ved kasserer
 • Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
 • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 • Eventuelt

Der kan ikke sættes forslag til afstemning under eventuelt.

Ekstraordinær Generalforsamling

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når minimum ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance, indgiver skriftlig begæring derom. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller efter at bestyrelsen har modtaget begæring fra medlemmerne, dog medregnes juli måned ikke.
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, som har ønsket den ekstraordinære generalforsamling, er tilstede på generalforsamlingen, kan generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen.

 § 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemninger. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant,
kasserer eller revisor for foreningen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller generalforsamlingen
bestemmer, at der skal være skriftlig afstemning.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog
afgive stemme fra mere end 2 fuldmagter.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Der udfærdiges referat over det, som er sket på generalforsamlingen, referatet underskrives af dirigent og formand og har herefter fuld beviskraft i enhver henseende.

Referatet af generalforsamlingens forløb offentliggøres i det første nummer af ”Greenkeeperen”, som udgives efter generalforsamlingen samt på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 11

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldige beslutninger om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, som er nødvendigt for at kunne gennemføre generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 12

Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Redaktøren af foreningens fagblad ”Greenkeeperen” vil til enhver tid, uanset aktivt – eller passivt medlemskab, være medlem af foreningens bestyrelse med stemmeret, men kan ikke vælges til formand, kasserer eller næstformand.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de ulige år.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter for en toårig periode, én i de lige år og én i de ulige år.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret.
”Guldklub”-sponsorerne vælger hvert år for en 2-årig periode, fra deres midte, et medlem til bestyrelsen uden stemmeret. Denne kan ligeledes ikke være formand, kasserer eller næstformand i DGA’s bestyrelse.
Kun aktive medlemmer, som ikke er i restance, er valgbare til de 6 pladser i bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer, via afgang i årets løb, og efter at suppleanterne
er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil
førstkommende generalforsamling. Dette skal dog ske fra kredsen af aktive medlemmer,
som er valgbare.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første bestyrelsesmøde, som afholdes senest
14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 13

Bestyrelsen udøver den daglige ledelse af foreningens drift og er bemyndiget til at ansætte lønnet arbejdskraft i foreningens sekretariat. Bestyrelsen har de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indhente ekstern, lønnet ekspertbistand, når dette skønnes nødvendigt for foreningens fortsatte udvikling.

Bestyrelsen afholder 3 til 5 bestyrelsesmøder pr. år.  Dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde vil være at læse på foreningens hjemmeside 14 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som ”telefonmøder” eller ”computer-møder”.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager i et møde.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes, når der afholdes bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte et antal udvalg til løsning af specielle opgaver. Formændene i disse udvalg skal være bestyrelsesmedlemmer, men medlemmerne af udvalgene kan være såvel foreningsmedlemmer som udefra kommende.

§ 14

Bestyrelsen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Regnskab og Revision

§ 15

Foreningens regnskabsår følger perioden 1/7 til 30/6.

Bestyrelsen vælger en autoriseret registreret revisor, som regnskabet fremlægges for inden den 1. september. Regnskabet skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, i så god tid, at det med revisorens, kassererens og formandens underskrifter kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 16

Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller
generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn.

Forskellige bestemmelser

§ 17

Såfremt der måtte forekomme spørgsmål, som disse vedtægter ikke foreskriver noget om, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse på førstkommende generalforsamling. I sager af særdeles stor betydning, skal bestyrelsen dog indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 18

En generalforsamlingsbeslutning om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræver 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede medlemmer, som er mødt op på generalforsamlingen, dog skal disse medlemmer udgøre mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Hvis det krævede antal stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede, men hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes der til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til de fremmødtes antal – er for forslaget.

 

Godkendt på DGA’s ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2017

 

 

 

_____________________________                                                          ___________________________

Martin Nilsson                                                                                  Morten Ligaard

Bestyrelsesformand                                                                                       Dirigent