FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Arbejdsmiljøloven gælder også de frivillige

05. juni 2020

Mange golfklubber er ikke helt klar over, hvilket ansvar de har, når det handler om de frivilliges arbejdsmiljø og sikkerhed. Det overlades ofte til chefgreenkeeperen at have kontakt og tilsyn med de frivillige, hvilket som udgangspunkt er fornuftigt nok, da opgaverne typisk bliver udført på golfbanen.

Tekst: Bente Mortensen

Men hvad nu, hvis de frivillige nægter at anvende de personlige værnemidler, som stilles til rådighed eller der sker en ulykke?

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at lovgivning og regler om arbejdsmiljø overholdes, og at de rigtige forsikringer er tegnet både for ansatte og frivillige.

Arbejdsmiljø og ansvar

Arbejdsmiljøloven omfatter alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Når der er tale om frivilligt arbejde for en golfklub, er det golfklubbens ledelse, der er ansvarlig som ‘almindelig’ arbejdsgiver.

Frivilligt arbejde i golfklubber er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alt andet arbejde. Frivilligt arbejde er således bl.a. underlagt kravene til arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, anvendelse af tekniske hjælpemidler, arbejde med stoffer og materialer samt beskæftigelse af unge under 18 år.

Den eneste undtagelse fra den generelle regel er, at frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, som udføres for almennyttige foreninger, er fritaget fra kravene om Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Reglerne om, hvornår foreninger er fritaget for kravene om APV og AMO, kan sammenfattes på denne måde:

Hvilke arbejdsopgaver udfører de frivillige på golfbanerne?

Frivillige i golfklubberne udfører mange forskellige greenkeeperopgaver lige fra klipning af tees, forgreens, fairways og semirough til at fælde træer og anlægsarbejde. Disse opgaver kræver både faglig kunne og kendskab til maskiner og sikkerhed. Derudover udfører de frivillige forskelligt andet arbejde som at tømme skrald og vedligehold af inventar. Det fremgår af tilbagemeldinger fra greenkeepere i hele landet.

TYPISKE ARBEJDSOPGAVER, SOM DE FRIVILLIGE UDFØRER

 • KLIPPER DRIVING RANGE
 • KLIPPER TEES
 • KLIPPER FORGREENS
 • KLIPPER FAIRWAYS (i sommerperioden)
 • KLIPPER SEMIROUGH (når der er travlt)
 • RIVER BUNKERS
 • RIVER STIER
 • SLÅR MED BUSKRYDDER
 • KLIPPER RUNDT OM SKRALDESPANDE OG SKILTE
 • REPARERER STIER
 • FÆLDER TRÆER M. M OG RYDDER OM VINTEREN
 • BESKÆRING
 • KLIPPER HÆK
 • FJERNER UKRUDT
 • PLEJER BEDE
 • ANLÆGSARBEJDER SOM FX ANLÆG AF TEESTEDER, BUNKERS OG DRÆN
 • PEDELARBEJDER
 • VASKER SKILTE
 • TAGER SIG AF OMRÅDET RUNDT OM KLUBHUSET
 • SAMLER BOLDE OP PÅ DRIVING RANGE
 • TØMMER SKRALD
 • RENGØR TOILETVOGN
 • FEJER TRAPPER
 • HOLDER BÆNKENE I ORDEN
 • FYLDER TURFPOSER
 • FYLDER BOLDVASKERE
 • 4 ARBEJDSDAGE ÅR TIL STØRRE ARBEJDSOPGAVER (70 mand pr. gang)
 • HJÆLPER TIL I FORBINDELSE MED TURNERINGER

Hvorfor arbejder de frivillige i klubberne?

Det handler ofte om økonomi, hvor det kan være svært at nå rundt, hvis der ikke er ansatte nok. Omvendt giver det frivillige arbejde en fællesskabsfølelse, som har stor værdi og er med til at styrke sammenholdet i klubben.

Flere greenkeepere betragter arbejdet fra de frivillige som en hjælp, og det giver en mindre presset dagligdag, da greenkeepere ikke har mulighed for at nå alle arbejdsopgaver. Det gælder især i klubber med begrænsede midler.

Andre greenkeepere ser de frivilliges arbejde som ‘misbrug’ af gratis arbejdskraft, da man holder personer ude fra arbejdsmarkedet, og at kvalitet koster.

I mange klubber er arbejdet med de frivillige sat i system. Det kan fx være en fast gruppe, der møder en gang om ugen, en gruppe, der er ansvarlig for et bestemt om- råde eller faste dage på ret, hvor der indkaldes til fælles arbejdsdage.

Arbejdsskadeforsikringer

Ifølge idrættens forsikringer, som er tegnet via medlemskab af DGU, dækker den frivillige arbejdsskadeforsikring også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

Hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en særlig certificering, dækker forsikringen ikke, hvis en frivillig kommer til skade under brug, og ikke har den fornødne uddannelse eller certificering.

Vær også opmærksom på, at der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

Arbejdsulykker – er forsikret i Tryg. Erhvervssygdomme – er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP.

Arbejdsskadeforsikringen (TRYG) dækker skader, som er opstået på grund af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet udføres, dækker AES erhvervssygdomme.

Ansvarsforsikring

Vær opmærksom på, at der er maximumskrav til størrelsen af maskinerne, hvis den kollektive ansvarsforsikring for skader forvoldt af frivillige skal dække:

 • Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er omfattet af ansvarsforsikringen, dog kun for arbejdsmaskiner på under 20
 • Hvis større motoriserede arbejdsredskaber benyttes af de frivillige, skal der tegnes en tillægsmotorforsikring
 • Forsikringen dækker ikke skader forvoldt ved anvendelse af motordrevne køretøjer, herunder eldrevne

Hvis ulykken er ude

Det er golfklubben, som arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde en arbejdsskade både for ansatte og frivillige til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skaden skal anmeldes senest 9 dage efter, at den er sket.

De frivillige skal derfor hurtigt give besked til foreningen, hvis de kommer til skade. Hvis klubben ikke overholder tidsfristen på 9 dage, risikerer Golfklubben at få en bøde.

Arbejdsskader, skal anmeldes via det Elektroniske Anmeldelsessystem EASY
 • virk.dk/arbejds-markedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy
De vigtigste regler om arbejdsmiljø og frivilligt arbejde:
 • dk/regler/at-vejledninger/arbejdsmiljoearbejde-almennyttige-foreninger-frivilligt-arbejde-1-1-1/
 • dk/ Arbejdsskadeforsikring
 • dk/ artikel/forsikringer

 

Del dette indlæg