FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Etablering af vilde blomster i rougharealer

05. maj 2020

Smukke er de, de vilde blomster, men let er det ikke at få dem til at etablere sig. Her har vi fokus på etablering af vilde blomster i rough-arealer.

Tekst: Hortonom Karin Normann

De vilde blomster vokser naturligt på næringsfattige jorde. Mange golfbaner er dog etablerede på fed landbrugsjord, og det er meget svært at  få vilde blomster til at etablere sig i eksisterende græs, da græssets konkurrencekraft på den fede jord, er alt for stor overfor de vilde blomster.

Hurtigere genveje

Udpining af en fed landbrugsjord tager mange år, hvor græsset skal høstes og køres bort. Muldafrømning med efterfølgende såning direkte i råjorden har de haft god succes med i bl.a. England, men at fjerne al mulden ned til råjorden er en bekostelig proces. Ved at tilsætte sand til jorden kan man efterligne de naturlige levesteder for blomsterne. Det har Vejen Golfklub og Roskilde Golf Klub gjort sig nogle erfaringer med.

Muldafrømning og udlægning af et sandlag

I efteråret 2016 etablerede Vejen Golfklub blomstereng flere steder på banen. Golfbanen ligger naturligt på sandjord, men har også lavere liggende områder, som er mere humusrige og dermed mere våde. Greenkeeperne bestemte sig for at prøve at etablere vilde blomster på begge jordtyper.

Med en minigraver fjernede greenkeeperne ca. 10 cm af det øverste jordlag i roughen, og tørven blev kørt væk. Så blev overfladen rettet af, og arealerne lå hen i et stykke tid, så ukrudtsfrø kunne spire frem. Herefter blev ukrudtet sprøjtet ned med et ukrudtsmiddel. Til såning valgte greenkeeperne at bruge en blanding af frø med vilde blomster og græs. For at lette såning, blev frøene blandet med sand i en cementblander. Herefter blev frø/sandblandingen kørt ud på arealerne med topdresser og spredt i et 5-10 cm tykt lag.

Resultaterne viser, at det er tydeligt, at den relative næringsfattige og tørre jord passer bedst til de vilde blomster, da blomsterne etablerede sig bedst her. På de lavtliggende områder var fremspiringen dårlig, og etablering af de vilde blomster blev tynd. Greenkeeperne var ikke tilfredse med resultatet og valgte derfor  at  fræse områderne om. De eftersåede igen med den samme frøblanding. Denne gang blev frø/sandblandingen, spredt ud pr. håndkraft. I anden omgang blev etableringen langt bedre. Du kan se resultatet øverst på højre side.

Med hensyn til ukrudt synes chefgreenkeeper Niels Kamp Brincker, at metoden med at skrælle de øverste 10 cm af jorden væk virker godt. Vejen Golfklub har ikke haft nævneværdige problemer med etablering af ukrudt, og nu har de første arealer ligget i 3. sæsoner. ”Hvis jeg havde tid og ressourcer, ville jeg etablere vildeng på flere arealer på par 3-banen. Det giver en fantastisk naturoplevelse, og jeg bliver simpelthen glad i låget af at se på blomsterne,” afslutter Niels.

Sprøjtesåning og nedharvning af sand

I efteråret 2017 etablerede Roskilde Golf Klub to arealer med vildeng. Chefgreenkeeper Nick Bosholdt fortæller: ”Jeg brugte lang tid på at undersøge, hvilken metode der var bedst til såning af de vilde blomster, og jeg nåede frem til, at vi skulle prøve at sprøjteså. Vi etablerede vildeng to steder på banen. Begge steder havde vi en høj rough på den fede lerjord, så vi var nødt til at starte med at fjerne græsset. Vi fik en landmand til at pløje jorden, og hen over sommeren harvede vi jorden 5-6 gange for at minimere ukrudtet på arealet. Da formålet med vores forsøg var at få blomster, valgte vi en frøblanding med 26 hjemmehørende arter af vilde blomster, men uden græsfrø.”

”På det ene areal sprøjtesåede vi direkte ovenpå den harvede jord. På det andet areal udlagde vi først ca. 7 cm af en lidt grov vasket sand, som blev harvet ned i 12 cm dybde.

Det viste sig dog, at det ikke var helt så nemt at få sandet blandet ensartet i lerjorden. Sprøjtesåningen virkede rigtig godt, da frøet blev blandet sammen med en mulch (består af vand og træmasse), som lagde sig ovenpå jorden i et tyndt filmagtigt lag.”

Foreløbige resultater

”På begge arealer har vi fået en meget fin etablering af de vilde blomster. På det lille areal er blomsterne faktisk kommet mere ensartet på trods af, at iblandingen af sandet var noget uensartet. Jeg er spændt på at følge udviklingen af de to arealer og om vi kommer til at se en forskel på dem.”

”Det første år har de vilde blomster fyldt arealet godt op, så vi har endnu ikke haft de store problemer med ukrudt. Der kan være lidt frøspredning i kanterne fra græsset, men ikke inde på arealerne. Jeg kan se, at nogle arter er kommet bedre end andre. Det første år har den alm. røde kornvalmue domineret arealerne, afslutter Nick Bosholdt.”

 

Kilder:  Skjaller engens andre genveje, Jane Schul, Grønt Miljø Nr. 6, 2019

 

Del dette indlæg