FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra DGA’s Generalforsamling

17. juni 2021

den 9. juni 2021, kl. 12.30

Bestyrelsesformand Jesper Kristensen bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling.

Jesper fortalte, at han måtte nedlægge sit hverv som formand og bestyrelsesmedlem med stor beklagelse,

og takkede for den opbakning han følte, at han havde haft fra foreningens medlemmer.

Den afgående formand gik herefter over til første punkt på dagsordenen, valg af dirigent.

 

  1. Valg af dirigent

Ivan Mortensen blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt den 12. maj.
Generalforsamlingen var hermed i gang.

  1. Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev Claus Svenstrup og Vibeke Jensen valgt.

  1. Formanden aflægger beretning.

Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingsdeltagerne med applaus. Beretningen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.greenkeeper.dk

Eneste spørgsmål fra salen var fra Poul Boller, Blommenslyst Golfklub, som efterlyste et
mere givende samarbejde mellem DGA og DGU.

 

  1. Regnskab til godkendelse

Foreningens kasserer Henning Hans Nissen gennemgik regnskabet for 2019/2020, som blev godkendt trods et underskud på kr. 196.141. Underskuddet blev dog forklaret og allerede nu kan det konstateres, at nuværende årsregnskab, der slutter 30. juni, er betydeligt bedre.

 

  1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Da vi er så tæt på næste årsregnskabsafslutning her pr. 30. juni, var der ingen grund til at tale om budget for dette.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, og her ønskede Rene Juel Andersen og Henning Hans Nissen genvalg. Jesper Kristensen nedlagde sit hverv som formand og medlem i bestyrelsen pga. arbejde udenfor branchen og Jørgen Mirdahl Pedersen havde meddelt at han af personlige omstændigheder også udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen foreslået Jesper Brandt og Steen Mikael som nye bestyrelsesmedlemmer. Fra salen blev Bendy Sørensen foreslået som kandidat til bestyrelsen, og da Bendy takkede ja til dette, skulle der kampvalg til og stemmesedler blev uddelt, de fem navne der var valgbare blev skrevet på et whiteboard.

 

Efter optælling kunne det meddeles at

Rene Juel Andersen fik 19 stemmer

Henning Hans Nissen fik 12 stemmer

Bendy Sørensen fik 18 stemmer

Jesper Brandt fik 20 stemmer

Steen Mikael fik 22 stemmer

 

Hermed var der ikke genvalg til Henning Hans Nissen, som fratrådte med en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

  1. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Ivan Mortensen kunne her konstatere, at der ikke var nogle indkomne forslag. Så herefter kunne der gås til sidste punkt på dagsordenen – Eventuelt.

 

 

  1. Eventuelt

Henning Hans Nissen tog ordet og takkede Jesper for hans store engagement i foreningen som formand for bestyrelsen i næsten 4 år. Jesper fik overrakt et gavekort på kr. 5.000 fra foreningen og herefter var der også tak til Jørgen Mirdahl for hans arbejde i bestyrelsen og her var der en flaske rom fra foreningen.

 

____________________________                                         __________________________

Ivan Mortensen                                                                         Jesper Kristensen
Dirigent                                                                                      Afg. bestyrelsesformand

Del dette indlæg